1980, Gener.

Professora ´d’Educació General Bàsica, per Concurs-Oposició. Ministeri d’Educació.